Strona główna             

CZYM JEST DWUJĘZYCZNOŚĆ ? 


PREZENTACJA O SZKOLE WYKONANA PRZEZ UCZNIÓW KLASY DWUJĘZYCZNEJ

English speaking lovers join us and
 expand your language skills !!!

Czym jest dwujęzyczność?
"Dwujęzyczność polega na umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i drugim oraz na częstym używaniu obydwu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami aktu komunikacji. W naturalnej sytuacji określamy kogoś, że jest dwujęzyczny, gdy jednocześnie posługuje się swobodnie dwoma językami. Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko samego języka."
To edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata -Marek Nocuła, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszania Dwujęzyczności Bilinguis. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie oraz jako narzędzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. Możliwość kontynuacji nauki w szkole średniej z możliwościową zdania matury międzynarodowej , na studiów w języku obcym w Polsce czy na świecie.Dwujęzyczność

Osobą dwujęzyczną nazywamy kogoś, kto posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na tym samym poziomie.

Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących.

Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo–językowe (ang.CLIL-Content and Language Integrated Learning).

Podstawowym wyróżnikiem metody CLIL jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne. Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, a co za tym idzie zyskuje szersze perspektywy poznawcze.

 

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?

• Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.

• Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa z danego przedmiotu.

• Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.

• Stosowanie języka obcego w sposób automatyczny jako narzędzia poznawczego i komunikacyjnego.


Nasza szkoła prowadzi dwujęzyczność w języku angielskim.

• Zwiększony wymiar godzin języka angielskiego - oferujemy naukę języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze (5 godzin tygodniowo).

• Nauczyciele przedmiotów takich jak fizyka, matematyka ,informatyka, geografia,

 j. hiszpański czy nawet godzina wychowawcza nauczanych dwujęzyczne dostosowują poziom języka do możliwości grupy.

• Na lekcji przeważają metody aktywizujące oraz praca w małych grupach.

• Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji,a następnie utrwalane.

• Teksty pisane oraz inne materiały, wykorzystywane na zajęciach są dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów.

• Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych metod (plansz, modeli) oraz możliwości,  jakie dają nowoczesne technologie.

• Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku angielskim między sobą oraz z nauczycielem.

• W trakcie lekcji nauczyciel stosuje różne metody i formy pracy z uczniami w celu zwiększenia możliwości komunikowania się w języku obcym. Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku angielskim między sobą oraz z nauczycielem

• Nacisk na komunikację (communicative approach) opartej na solidnych podstawach leksykalno-gramatycznych;

• Rozwijaniu kompetencji językowych (praca metodą projektu);

• Dodatkowo zajęcia z native speakerem zarówno z języka angielskiego jak i hiszpańskiego

• Wybrane przedmioty matematyka, fizyka, geografia, informatyka, j. hiszpański  oraz niektóre lekcje godziny wychowawczej prowadzone będą w sposób dwujęzyczny metodą CLIL ; Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych metod (plansz, modeli) oraz możliwości jakie dają nowoczesne technologie.

• wykorzystanie najlepszych dostępnych podręczników oraz materiałów dodatkowych (lektury anglojęzyczne, baza filmów w wersji oryginalnej;

• współpraca z British Council i Uniwersytetem Rzeszowskim , udział w warsztatach językowych

• organizacja wymian uczniów pomiędzy szkołami krajów Unii Europejskiej, udział uczniów w wymianach i projektach unijnych ;

• organizacja wyjazdów językowych do Wielkiej Brytanii , Irlandii oraz Hiszpanii

• bogata gama zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży (m.in. koło teatralne, szachy zajęcia sportowe, kołka przedmiotowe);

• organizacja Dnia Języków Obcych, Świąt wynikających z tradycji Świąt krajów anglosaskich: Christmas Party, St. Valentine’s Day, Hello World Day itp.

• redagowanie gazetki w języku obcych oraz prowadzenie audycji radiowych w języku angielskim

•prowadzenie strony w języku angielskim i relacjonowanie wycieczek klasowych,wyjść w języku obcym


Języki Obce w klasie dwujęzycznej :

Uczniowie mają do wyboru drugi język obcy (hiszpański lub niemiecki). Możliwość nauczania języka hiszpańskiego po angielsku.