Strona główna  

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W KONTAKTACH Z RODZICAMI
 

Miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami o sprawach dziecka jest szkoła.
Spotkania z rodzicami odbywają się w gabinetach lub pracowniach szkolnych.
Nie udziela się informacji o uczniach na korytarzu szkolnym lub w trakcie dyżuru podczas przerw śródlekcyjnych.
Informacji udziela się tylko rodzicom / prawnym opiekunom dziecka.
Spotkania mają określony charakter:
zebrań z rodzicami
spotkań indywidualnych
spotkań tematycznych i okolicznościowych
spotkań w domu ucznia (w uzasadnionych przypadkach, np. choroba ucznia)
zajęć otwartych
spotkań trójstronnych (N-R-U)
kontrola za pomocą dziennika elektronicznego

Spotkania odbywają się w ściśle określonych terminach. O terminach spotkań rodzice zostają powiadomieni na początku roku szkolnego (kalendarium roku szkolnego). Późniejsze zmiany mogą być dokonywane w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. O spotkaniu wychowawca przypomina zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego
Vulcan.
Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn rodzic jest zobowiązany do ustalenia indywidualnego kontaktu z wychowawcą
w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od zebrania.
W sytuacjach wyjątkowych jest możliwy dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Kontakt telefoniczny nauczyciel-rodzic, rodzic-nauczyciel jest możliwy w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.
W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica z wychowawcą w przeciągu 1 miesiąca wzywa się rodzica przez sekretariat szkoły listem za potwierdzeniem odbioru.
Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę.
W sytuacjach interwencyjnych wymagających udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej do dyspozycji rodziców pozostają pedagog oraz dyrekcja szkoły.
Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.