Strona główna  

Regulamin
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. ARMII KRAJOWEJ w RZESZOWIE


 

                        Część I- dotycząca ucznia             

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do godnego zachowania w szkole i poza nią.

 2. Udział w uroczystościach szkolnych, patriotycznych,  wycieczkach  i innych imprezach integracyjnych jest ważnym elementem programu wychowawczego szkoły, dlatego powinien być obowiązkiem każdego ucznia.

 3. Obowiązkiem ucznia jest obecność na zajęciach lekcyjnych. Uczeń nie może opuszczać budynku szkoły w czasie trwania lekcji ani w czasie przerw międzylekcyjnych, poza sytuacją, kiedy są zorganizowane dyżury nauczycieli na podwórku szkolnym lub gdy uczeń posiada na piśmie zwolnienie od rodzica.

 4. Uczeń ma obowiązek punktualnego uczęszczania na lekcje. Do szkoły powinien przyjść przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Każde spóźnienie jest odnotowywane i wpływa na obniżenie oceny zachowania.

 5. Nieobecności winny być usprawiedliwiane niezwłocznie po przyjściu ucznia do szkoły w terminie 7 dni.

 6. Uczeń jest współodpowiedzialny za utrzymanie w szkole porządku i czystości. W szczególności uczniowie dyżurni dbają o czystość i porządek w sali przed lekcją i po jej zakończeniu.

 7. Uczeń ma obowiązek dbania o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą Ma obowiązek posiadania obuwia zamiennego na WF. Zakazuje się noszenia wyzywającego stroju i makijażu, malowania paznokci na kolorowo, pircingu oraz symboli sugerujących przynależność do subkultur młodzieżowych)

 8. Dziewczęta nie mogą nosić zbyt krótkich spódnic, spodenek, obuwia na wysokim obcasie, bądź koturnie i nieskromnych bluzek.

 9. Uczniowie nie mogą farbować włosów.

 10. Zabrania się uczniom używania telefonów komórkowych, smartwatch oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas zajęć dydaktycznych czy innych, odbywających się na terenie szkoły.

 11. Uczniowie reprezentujący szkołę na uroczystościach szkolnych, kościelnych i patriotycznych winni zachowywać się godnie i podkreślać to odświętnym ubraniem.
   

 Wymagania ujęte w Regulaminie szkoły mają charakter obowiązkowy i są zasadniczym kryterium przy wystawianiu oceny zachowania ucznia.

 

Część II- dotycząca rodziców

 

 1. Obowiązkiem rodziców jest zapoznanie się z dokumentami szkoły:

  • wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów

  • statutem szkoły

 2. Obowiązkiem rodziców jest uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami organizowanych przez szkołę.

 3. Rodzice powinni czuwać, by uczniowie nie opuszczali zajęć szkolnych bez ważnej przyczyny.

 4. Rodzice powinni usprawiedliwiać nieobecności poprzez dziennik elektroniczny ze  swojego konta, usprawiedliwienie nieobecności z konta dziecka nie będzie brane pod uwagę. W wyjątkowych sytuacjach usprawiedliwienie może być w zeszycie do korespondencji(w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły).

 5. Rodzice mają obowiązek pomóc dziecku w wypełnianiu obowiązków szkolnych. W tym celu powinni starać się o jednomyślność w stosowaniu i interpretowaniu wymagań szkoły, zadbać o należyty strój dziecka.

 6. Rodzice powinni przekazać wychowawcy istotne informacje o stanie zdrowia dziecka oraz innych sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka;

 

Oświadczenia:

 1. Znam i akceptuję wszystkie wymagania wychowawcze zawarte w Regulaminie Szkoły Podstawowej nr 21 w Rzeszowie.

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dla dokumentowania życia szkoły i jej promocji (strona internetowa i fanpage szkoły, zdjęcia z występów, uroczystości szkolnych, konkursów)
   

#Aneks
do REGULAMINU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RZESZOWIE

1. Szkoła nie sprawuje opieki nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły poza lekcjami
i poza zajęciami dodatkowymi.