Strona główna  

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 21


KRS 282313Wszystkich nauczycieli, rodziców uczniów, przyjaciół szkoły
zapraszamy do podjęcia pracy w
Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie
Alior Bank S.A.: Nr 95 2490 0005 0000 4530 9512 2489

      Przy Szkole Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie, którego praca skierowana jest na wspieranie szeroko pojętego rozwoju wychowanków szkoły skupiające rodziców, nauczycieli, przyjaciół szkoły. Stowarzyszenie to ma osobowość prawną i prowadzi działalność zgodną z celami zawartymi w Statucie stowarzyszenia.
 

 Celem Stowarzyszenia jest:

1)      Rozwój intelektualny, fizyczny i duchowy uczniów.

2)      Promocja aktywnego stylu życia, sportu i kultury.

3)      Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów.

4)      Przeciwdziałanie agresji, przemocy, dbanie o bezpieczeństwo uczniów.

5)     Rozwój bazy szkoły w celu właściwej realizacji jej zadań.
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,

  2. zakup pomocy dydaktycznych, multimedialnych, książek, przyborów szkolnych, sprzętu sportowego,

  3. wspieranie finansowe najuboższych uczniów,

  4. organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

  5. organizację i finansowanie wycieczek przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych (miejsca związane z wybitnymi Polakami) krajowych zagranicznych i wypoczynku dla dzieci,

  6. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,

  7. dofinansowanie imprez organizowanych przez szkołę na rzecz osiedla, parafii, miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego,

  8. współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi i kręgami biznesu,

  9. finansowanie promocji szkoły,

  10. organizację spotkań z twórcami kultury regionalnej (np. poeci),

  11. finansowanie rozbudowy i remontów szkoły,

  12. finansowanie pedagogizacji rodziców,

  13. dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli

  14. dofinansowanie działalności innowacyjnej i eksperymentów szkolnych

  15. wszelkie inne formy działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji

  16. współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi i kręgami biznesu,

  17. współpracę z podmiotami wspierającymi szkołę: Radę Rodziców, Radę Osiedla Mieszka I, parafię Św. Michała Archanioła

  18. współpracę z wolontariatem studenckim
    


Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

a)      aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.

b)      przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

c)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Dla dobra naszych dzieci serdecznie zapraszamy do pracy w naszym Stowarzyszeniu.