Strona główna  

Stypendia

 

Program stypendialny
"PRIMUS INTER PARES"

 
 Program dedykowany jest uczniom rzeszowskich szkół bez względu na ich miejsce zamieszkania. W sposób szczególny uwzględnia uczniów uzdolnionych osiągających sukcesy w konkursach przedmiotowych i bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.


Stypendia dla szkół podstawowych

Stypendium Primus


Stypendia Primus mogą być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i osiągnęli wynik egzaminu ósmoklasisty — na poziomie co najmniej 95 %, liczonych jako średnia z przedmiotów obowiązkowych.

Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Stypendium Mistrz


Stypendia Mistrz mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
2) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (na stronie MEN) albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, które uprawniają do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się kserokopię zaświadczenia potwierdzającego zdobycie uprawnienia do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

 

Stypendium Zdolny uczeń


Stypendia Zdolny uczeń mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem klas I — III szkoły podstawowej, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
2) uzyskali średnią ocen z wybranych 3 zajęć edukacyjnych objętych egzaminem ósmoklasisty co najmniej:
5,60 — w przypadku uczniów szkoły podstawowej,
3) uzyskali  miejsce  - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół wymienione jako szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły.

Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się kserokopię  arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

 


Zasady i tryb przyznawania stypendiów

1.       Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w terminie od 19 czerwca do 30 września danego roku.

2.        Rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego sporządza w systemie elektronicznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa i składa do Prezydenta Miasta Rzeszowa wniosek o przyznanie stypendium w ramach Programu.

3.       W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata konkursów, przyznaje się Stypendium Mistrz w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu.

4.        Oceny wniosków dokonuje Prezydent Miasta Rzeszowa. W przypadku gdy wniosek nie spełnia określonych wymagań, rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego – na wezwanie, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania – są zobowiązani poprawić wniosek lub załącznik. Nieusunięcie niepoprawności skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5.       Stypendium przyznaje lub odmawia jego przyznania Prezydent Miasta Rzeszowa. Informacja w sprawie przyznania stypendium lub odmowy jego przyznania przekazywana jest za pośrednictwem systemu elektronicznego.

6.        Stypendia przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

7.       Stypendium jest wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego.

8.       Stypendium nie wypłaca się w sytuacji złożenia przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego pisemnej rezygnacji z otrzymania stypendium.

 

Postanowienia końcowe

     1. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie pomocy w ramach Programu ustalana jest corocznie w budżecie gminy.

     2. Wysokość stypendiów określa zarządzeniem Prezydent Miasta Rzeszowa.

     3. Rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego za pomocą systemu elektronicznego wskazanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta jest informowany o przyznaniu stypendium i jego wysokości lub odmowie przyznania tej pomocy.

    4. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.

    5. Składając wniosek, rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego, oświadcza, że – będąc świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdy – wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz akceptuje warunki określone w Programie.

  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa pisemnego wniosku wygenerowanego w systemie elektronicznym.