Strona główna

TELC EXAMS IN OUR SCHOOL !!!

EGZAMIN TELC W NASZEJ SZKOLE !!!


 


Pragniemy poinformować że nasza Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Armii Krajowej w Rzeszowie stała się nowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym The European Language Certificateso TELC w Rzeszowie.

Jako szkoła podstawowa jesteśmy jedynym ośrodkiem w Rzeszowie, który posiada licencję na przeprowadzenie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego na poziomie A1, A2, B1, B2 w częsci pisemnej i ustnej.

TELC EGZAMIN

Egzaminy TELC zostały opracowane w odniesieniu do skali przyjętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i sprawdzają: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie.

Charakterystyka egzaminów

Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR). Certyfikaty telc uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i obejmują 9 języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, czeski i turecki.

Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzamin składa się z 2 części:

część pisemna

część ustna

EGZAMIN PISEMNY: połączenie podtestów :,,Czytanie’’, ,,Rozumienie ze słuchu’’, ,,Pisanie ‘’i stosownych przypadkach ,,Elementy językowe ‘’(słownictwo, gramatyka)

Egzamin telc testuje umiejętności językowe i zastosowanie tych ich w praktycznych i autentycznych sytuacjach w pracy firm.

EGZAMIN USTNY: podtest ,,Mowienie’’, komunikacja w zakresie języka angielskiego w sytuacjach codziennych
 

Egzaminy telc poziomy:

telc English A1

telc English A1 Junior

telc English A2

telc English B1

telc English B2
 

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez instytucję non profit telc, która jest członkiemALTE (Association of Language Testers in Europe).

egzaminy układane są przez ekspertów i metodyków przy współpracy z doradcami językowymi.

części pisemne egzaminu są sprawdzane przez telc GmbH w Niemczech

część ustna oceniana jest przez licencjonowanego egzaminatora

Uznawalność egzaminów :

Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej.

 

Dlaczego warto wybrać certyfikat TELC?

jest uznawany przez instytucje międzynarodowe

ceryfikat nie traci ważności

 

Poziomy egzaminów :

Poziomy Rady Europy:

A1 - Poziom podstawowy. Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.


A2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1 - Poziom samodzielności. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

B2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi

W naszej szkole mamy również ofertę dla najmłodszych, którzy mogą przystąpić do egzaminu telc English A1 Junior

Egzamin jest dla dzieci w wieku ok. 10 lat, którzy mieli przynajmniej dwie lekcje angielskiego w tygodniu przez dwa lata.

Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Pisemny trwa 30 minut. Ustny (15-20 minut) rozpoczyna się zaraz po pisemnym bez przerwy na przygotowanie się. 

Zakres: bardzo podstawowa gramatyka, komunikacja na bardzo podstawowym poziomie (przedstawienie się, jedzenie, picie, zakupy, mieszkanie, etc.).

Informacji szczegółowych o egzaminie udzielają nauczyciele języka angielskiego w naszej szkole .

Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego podejdź do jednego z egzaminów TELC i uzyskaj międzynawowy certyfikat, który otworzy przed Tobą drzwi w przyszłości.

TELC EXAM means :More motivation, more success and more fun learning languages

Practical language skills: This means communicating across borders, overcoming language and cultural barriers and feeling at home around the world.

telc – language tests examine your language skills using objective, fair evaluation criteria based on the Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR).
 

WARTO SPRÓBOWAĆ !!!!

ZDAJ EGZAMIN I SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ!!!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ DO SWOJEGO NAUCZYCIELA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO!!!

POWODZENIA !!!

GOOD LUCK !!!
 


 

More motivation, more success and more fun learning languages

Practical language skills: This means communicating across borders, overcoming language and cultural barriers and feeling at home around the world.

telc – language tests examine your language skills using objective, fair evaluation criteria based on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

TELC EXAMS IN OUR SCHOOL !!!

 

TELC EXAM and its structure :

telc English A1 is a general language exam that you can normally take after an average of 100 - 150 teaching units (45 minutes). the exam can be taken by anyone.

Written examination :Language Elements (vocabulary and grammar)10 min

Listening Comprehension / Situational Responses15 min

Reading Comprehension 30 min

Writing15 min

Oral Examination usually together with up to three other candidates15  

telc English A1 Junior

telc English A1 Junior is an examination for children about 10 years old, who have had approximately two English lessons a week for two years.

The exam consists of a written and an oral part. The written exam lasts 30 minutes. The oral exam usually takes place straight after the written exam. There is no preparation time.

Min

Written examination

Listening

10

Reading and Writing

20

Oral Examination

Pairs

15-20

telc English A2

telc English A2 is a general language exam that you can normally take after an average of 250 300 teaching units (45 minutes). The exam can be taken by anyone.

The exam consists of a written and an oral part. The written exam lasts 80 minutes. Before the oral exam you have 15 minutes preparation time. The oral exam can take place on the day of the written exam or on another day.

Min

Written examination

Language Elements (vocabulary and grammar)

15

Listening Comprehension / Situational Responses

20

Reading Comprehension

30

Writing

15

Oral Examination

usually together with up to three other candidates

10

telc English B1

If you already have a good basic knowledge of English, telc English B1 may be the right exam for you. It tests general language competence and can be taken by anyone.

The exam consists of a written and an oral part. The written exam lasts 2 hours and 30 minutes. Before the oral exam you have 20 minutes preparation time. The oral exam can take place on the day of the written exam or on another day.

Min

Written examination

Reading Comprehension 
Language Elements (vocabulary and grammar)

90

Listening Comprehension

30

Writing

30

Oral Examination

usually in pairs

15

telc English B2

telc English B2 tests your general English language competence at an advanced level. The exam can be taken by anyone.

The exam consists of a written and an oral part. The written exam lasts 2 hours 20 minutes. Before the oral exam you have 20 minutes preparation time. The oral exam can take place on the day of the written exam or on another day.

Min

Written examination

Reading Comprehension 
Language Elements (vocabulary and grammar)

90

Listening Comprehension

20

Writing

30

Oral Examination

usually together with up to three other candidates

15

JUST TEST YOUR LG SKILLS IN TELC EXAMS !!!

YOU CAN DO IT !!!

PASS THE EXAMS IN OUR SCHOOL !!!

ASK YOUR ENGLISH TEACHER FOR MORE DETAILS!!!