Strona główna

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie

Informacje wstępne

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałamy Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie stara się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:
strona aktualizowana jest na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów
i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki
Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury.

Dokumenty
Na stronach Szkoły Podstawowej nr 21 w Rzeszowie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy w miarę możliwości także jego dostępną wersję alternatywną (MS.Word).

Opisy alternatywne grafik i zdjęć
Na stronie Szkoły Podstawowej nr 21 w Rzeszowie grafika i zdjęcia z wydarzeń nie zawsze wszystkie posiadają pełny opis alternatywy.

Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Filmy wideo
Umieszczane materiały filmowe nie posiadają napisów oraz nie posiadają opisu pełnej treści filmu umieszczonego w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści
Treści zamieszczane na stronie Szkoły Podstawowej nr 21 w Rzeszowie są zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces
Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność serwisów, jednak jeżeli były by zauważone błędy, pojawiły by się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić serwisy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Armii Krajowej w Rzeszowie - prosimy o kontakt pod adres
e-mail: sekretariat@sp21.resman.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą koordynującą sprawy dostępności jest Dyrektor Szkoły , tel. 17 7482740 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 7482730 lub mailowo: sekretariat@sp21.resman.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten, nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:
https:///www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku Szkoły Podstawowej nr 21 im. Armii Krajowej w Rzeszowie prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Miodowej, oraz wejście boczne, od strony boiska sportowego. Przy wejściu głównym do budynku szkoły znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - szerokie korytarze na jednym poziomie umożliwiające swobodne poruszanie się, sekretariat oraz gabinet Dyrektora Szkoły znajdują się na parterze budynku, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientem), komunikacja pionowa bariery – brak wind.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym i wejściu od strony boiska są pracownicy obsługi. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Procedura zapewnienia dostępności cyfrowej

 


Raport o stanie zapewnienia dostepności