Strona główna  

REKRUTACJA

Jesteś uczniem, rodzicem,
który zamierza wybrać naszą szkołę jako miejsce nauki.
Zapraszamy na Wirtualny Spacer po naszej szkole!

Możecie teraz, siedząc przed komputerem zajrzeć w każdy, najmniejszy nawet zakamarek.  Kliknij

Zapraszamy również
do obejrzenia filmu o tym co dzieje się w naszej szkole
!

Kliknij
 

Nabór
do klas
pierwszych

Nabór
do klas siódmych dwujęzycznych


HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 Rodzaj czynności 

 Data rozpoczęcia

 Data zakończenia

Rejestracja w Aplikacji Nabór – kanał kandydata i złożenie wniosku w wersji papierowej o przyjęcie kandydata (dziecka spoza obwodu) do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rejestracja w Aplikacji Nabór – kanał kandydata i złożenie wniosku w wersji papierowej o przyjęcie dziecka obwodowego.

01.03.2021
godz. 9.00

15.03.2021
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (dzieci z obwodu są przyjmowane z automatu, nie ma ich na liście kandydatów).

 29.03.2021 godz. 9.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub skanu lub poprzez Aplikację Nabórkanał kandydata).

Rodzice dziecka obwodowego nie potwierdzają woli przyjęcia.

 29.03.2021
godz. 9.00

 09.04.2021
godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (dzieci z obwodu są przyjmowane z automatu, nie ma ich na liście kandydatów).

 14.04.2021 godz. 9.00

 kandydat – dziecko, które chce uczęszczać do szkoły,
ale nie mieszka w obwodzie naszej szkoły

dziecko obwodowe – dziecko zamieszkałe w obwodzie

 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej w roku szk. 2021/2022
oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria:

 1/ zamieszkanie na terenie Miasta Rzeszowa – 50 pkt

2/ zamieszkanie w odległości nie większej niż 3 km od szkoły – 5 pkt

3/ uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły – 15 pkt

4/ zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w odległości nie większej niż 3 km od szkoły – 5 pkt (zaświadczenie z zakładu pracy)

5/ wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt (oświadczenie)

6/ niepełnosprawność kandydata – 5 pkt (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)1 marca 2021r. wystartowała rejestracja kandydatów
przyst
ępujących do naboru
poprzez wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców
Mogą Państwo pobrać tam również:
zgłoszenie dziecka obwodowego,
wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkującego poza obwodem
oraz inne potrzebne pliki
 

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją przesyłania wniosku wyłącznie elektronicznie https://bit.ly/3qcDQuJ
Termin składania podań upływa 15 marca o godz. 15.00
Zapraszamy
Obwód SP 21 obejmuje ulice:
Mieszka I (nr nieparzyste od 1 do 33, numery parzyste od 2 do 44),
 Niepodległości (numery nieparzyste),
Rejtana (numery nieparzyste od 1 do 25)
Miodowa, Nizinna, Zagłoby, Kmicica, Dołowa, Ułanów, Żołnierzy Września, Kustronia, Południowa, Słodka, Stoczniowców, Hutników, , Orląt Lwowskich, Monte Cassino, Czecha, Twardowskiego, Solskiego, Kusocińskiego, Ogińskiego, Sułkowskiego, Marusarzówny, Nazimka, Olszewskiego
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

telefon szkoła: 17 748 27 30

e-mail szkoła: sekretariat@sp21.resman.pl

e-mail dyrekcja: dyrektor@sp21.resman.pl


 


OUR MOTTO:

Creative teachers
Smart students
Innovative school 21
Be bilingual with us

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy VII
Szkoły Podstawowej Nr 21 - oddział dwujęzyczny

 Terminarz rekrutacji

Lp.


Rodzaj czynności

Terminy

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie następujących dokumentów:
1.
Wniosek

2.Oświadczenie woli przyjęcia do szkoły załącznik nr 4

3.Oświadczenie załącznik nr 3

4.Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych  załącznik nr2 

 01.03.2021 -

24.04.2021

do godziny 15:00

 

16- 23.08.2021 do godziny 15:00

 

 

2

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych. 

 

31.05.2021 – cześć pisemna

  7.06.2021 -
  część ustna

24.08.2021

godzina 10:00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej o świadectwo ukończenia klasy VI.

25.06.2021

do godziny 15:00

  

nie dotyczy

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 29.06.2021

do 27.08.2021

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

30.06.2021

 po godzinie 15:00

25.08.2021

po godzinie 15:00

 
Uwaga – egzamin to I etap rekrutacji.

Wyniki egzaminów zarówno części pisemnej jak i ustnej
będą podane w dniu 15.06.2021r.uczniom naszej szkoły na zajęciach z j. angielskiego,
kandydatów spoza szkoły lub ich opiekunów prosimy o kontakt telefoniczny (177482730)
bądź e-mailowy:
sekretariat@sp21.resman.pl
 

        Świadectwa , dyplomy , zaświadczenia to II etap rekrutacji

      Po zakończeniu r. szkolnego tj.25.06. prosimy o dostarczenie
kopii świadectwa ukończenia kl.6. i innych dokumentów, dyplomów celem naliczenia punktacji.
Lista przyjętych do oddziału dwujęzycznego na podstawie zbiorczej liczby punktów (egzaminy + świadectwo)
zostanie ogłoszona 30.06.2021r.

Dokumenty dla kandydata klasy dwujęzycznej
niezbędne do złożenia :

Wydrukowany oraz podpisany przez rodziców/opiekunów prawych
wniosek oraz następujące załączniki:

1. Wniosek

2.Oświadczenie woli przyjęcia do szkoły załącznik nr 4

3.Oświadczenie załącznik nr 3

4.Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych
załącznik nr 2


Dokumenty można przesłać scanem na adres sekretariat@sp21.resman.pl
lub przynieść osobiście do szkoły

Uczęszczając do klasy dwujęzycznej masz szansę:

 • opanować sprawności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie;
   

 • pogłębić zakres słownictwa o terminologię specjalistyczną na wybranych przedmiotach (geografii, chemii , fizyce, matematyce i informatyce – prowadzonych zarówno w języku polskim jak i języku angielskim);
   

 • przełamywać barierę językową;
   

 • kontynuować dwujęzyczną naukę na dalszym etapie edukacji;
   

 • przyzwyczaić się do współżycia w społeczeństwie globalnym i informatycznym.  W naszej szkole w oddziale dwujęzycznym językiem obcym nowożytnym nauczanym w zwiększonej ilości godzin jest język angielski.

  Treści programowe z wykorzystaniem języka angielskiego są przekazywane na przedmiotach: geografia (z wyłączeniem zagadnień dotyczących Polski) matematyka, fizyka, chemia, informatyka, historia i wiedza o społeczeństwie – z wyłączeniem zagadnień dotyczących Polski.

  W naszej szkole uczymy się 3 języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego

WSZYSTKO O KLASACH DWUJĘZYCZNYCH W NASZEJ SZKOLE   KLIKNIJ - ZOBACZ